مفهوم هویت از دیدگاه شهرسازی و معماری دو بخش مکمل یک دیگر مطرح می شود،اول ایجاد خاطره و تداعی در شخص،و دوم ، تمایز و استقلال از شخص . [1] اگر مفاهیم ایجاد خاطره و تداعی ، تمایز و استقلال را دو بخش اصلی مفهوم هویت در شهر بپذیریم هویت شهر بستگی به میزان خاطره انگیزی یک شهر و تفاوت های یک شهر با شهر دیگر دارد. متفاوت بودن یک شهر از شهر دیگر نیاز مند عوامل مختلفی می باشد ، عواملی چون طراحی و شکل شهر ،آثار معماری و تاریخی،کالبد شهر ،منظر  شهری،جغرافیا و طبیعت ، تاریخ و دلایل شکل گیری شهر، فرهنگ ،دین و زبان و نژاد های ساکن در شهر،کارکرد اقصادی و سیاسی شهر و... موجب تفاوت شهر ها از همدیگر می باشد ،تفاوت های میان شهر ها سبب هویت بخشی شهرها است .

ایرج محسنی تازه کند 

سایت انسان شناسی و فرهنگ 

منبع : ناگفته های ماراغا کالبد شهر و هویت شهر
برچسب ها : هویت ,خاطره ,ایجاد خاطره ,مفهوم هویت