شهرها نیز چون انسان ها که   دارای ویژگی ها ،هویت و شخصیت  مخصوص خود هستند  دارای هویت و شخصیت هستند. [1] شهرها مکان های دارای هویت و روح هستند. [2]روح شهر که بخش مهمی  از آن از هویت شهر منشا گرفته است در توسعه ،سرزندگی و قابلیت سکونت یک شهر تاثیر مهمی دارد. هویت هر شهر تجلی فرهنگ در محیط است. [3]

ایرج محسنی تازه کند ، چهارشنبه, 20 مرداد 1395

 از سایت انسان شناسی و فرهنگ  

منبع : ناگفته های ماراغا انسان،فرهنگ و هویت شهری؛ بررسی مولفه های انسانی موثر در هویت شهری
برچسب ها : هویت